REGULAMIN FESTIWALU INSPIRACJI 2020

Organizatorzy

1. Festiwal Inspiracji (dalej: Festiwal) jest inicjatywą przygotowaną przez Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. Wiolinowej 10/42, NIP 525-23-92-752, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000275173 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Organizatorem wydarzenia i sprzedawcą biletów na Festiwal jest Dreamcast sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-844) przy ul. Puławskiej 457, NIP: 521-366-70-50, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000501593 przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Festiwal Inspiracji 2020 odbędzie się w dniach 28 – 29 września 2020 r. w Teatrze Palladium (w formie stacjonarnej) oraz w formie online (transmisja Festiwalu).

Typy biletów, ceny, zgłoszenia udziału, płatności, faktury VAT

4. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego wypełnionego online na stronie festiwalinspiracji.pl lub przesłanie skanu zamówienia na adres festiwalinspiracji@meetandgrow.pl lub do opiekuna klienta oraz opłacenie uczestnictwa (każde odstępstwo od tej reguły powinno być wcześniej uzgodnione z opiekunem klienta).

5. Ceny biletów podane na stronie festiwalinspiracji.pl są cenami netto i obejmują świadczenia znajdujące się w wybranym pakiecie:
a) Bilet VIP – w cenie 1099 zł netto, oznacza udział w pierwszym i drugim dniu Festiwalu, przerwy kawowe, lunche, Wieczór z Mówcami, Pakiet VOD, dostęp do nagrań wystąpień z Festiwalu Inspiracji 2020,
b) Bilet Premium – w cenie 799 zł netto, oznacza udział w pierwszym i drugim dniu Festiwalu, przerwy kawowe, lunche, Wieczór z Mówcami, Pakiet VOD, dostęp do nagrań wystąpień z Festiwalu Inspiracji 2020,
c) Bilet Online – w cenie 490 zł netto. Oznacza on udział w transmisji dwóch dni Festiwalu, dostęp do nagrań wystąpień z Festiwalu Inspiracji 2020, możliwość czatu z mówcami, udział w głosowaniu na Mowę Roku 2020, dostęp do transmisji z Gali National Speakers Awards oraz wirtualny pakiet powitalny.
d) Bilet Standard 28.09 lub 29.09 – w cenie 399 zł netto, oznacza udział w jednym wybranym dniu Festiwalu (28 lub 29 września), przerwy kawowe
e) Pakiet VOD – w cenie 99 zł netto, oznacza dostęp do wszystkich nagranych wystąpień z lat 2016, 2017, 2019.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia rabatów, które będą widoczne na stronie festiwalinspiracji.pl na bilety PREMIUM, VIP, Online, Standard 28.09 lub 29.09, Pakiet VOD.

7. Warunkiem skorzystania z rabatu jest zakup biletu i dokonanie opłaty do dnia obowiązywania rabatu (informacja o rabacie widnieje na stronie festiwalinspiracji.pl). W przypadku zakupu biletu w cenie promocyjnej i braku wniesienia opłaty do dnia obowiązywania rabatu (decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie Organizatora lub przesłanie potwierdzenia przelewu) zgłoszenie zostaje anulowane.

8. W przypadku płatności za udział w Festiwalu Inspiracji po wydarzeniu, obowiązują wyłącznie ceny regularne.

9. Płatność może być realizowana za pomocą przelewu tradycyjnego na konto bankowe Organizatora, którego numer zostanie podany po złożeniu zamówienia lub w formie płatności PayU.

10. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy i wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji. 

Rezygnacja z udziału w Festiwalu

11. Rezygnację z uczestnictwa należy przesyłać w formie pisemnej na adres e-mail festiwalinspiracji@meetandgrow.pl.

12. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem Festiwalu.

13. W przypadku wycofania zgłoszenia po upływie 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia, osoba dokonująca zamówienia zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.

14. Nieodwołanie udziału w wydarzeniu w terminach przewidzianych warunkami uczestnictwa, brak uiszczenia opłaty zgodnie z otrzymaną fakturą proforma oraz nieobecność podczas Festiwalu nie zwalniają z obowiązku dokonania zapłaty.

15. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego, dokonania wpłaty i nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.

Procedury bezpieczeństwa podczas Festiwalu

16. Organizator podczas Festiwalu wdroży procedury związane z ochroną zdrowia uczestników wydarzenia, zgodnie z asadami opisanymi w dokumencie ‘FESTIWAL INSPIRACJI 2020 – BEZPIECZNY EVENT’, dostępnym na stronie festiwalinspiracji.pl

17. Każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa opisanych w powyższym dokumencie, w tym w szczególności do wypełnienia i przekazania organizatorowi oświadczenia epidemiologicznego.

Dostęp i wymagania techniczne dla uczestników online

18. Po dokonaniu zakupu biletu online i zrealizowaniu płatności, zamawiający otrzyma link z formularzem adresowany do uczestników wydarzenia. Link ten należy przesłać do wszystkich osób, które wezmą udział w wydarzeniu. Formularz będzie zawierał pola do uzupełnienia danych uczestnika. Dane uczestnika są niezbędne organizatorowi do komunikacji z uczestnikiem oraz do przesłania dostępu do Festiwalu online.

19. W celu prawidłowego i pełnego dostępu do Festiwalu online należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową.

20. Dostęp do Festiwalu online może być uzależniony od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w transmisji Festiwalu online nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.

22. Wszyscy Uczestnicy Festiwalu online są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego konta użytkownika. Użytkownicy zobowiązani są do przechowywania hasła do konta w sposób bezpieczny i nieudostępniania go osobom trzecim.

Ochrona własności intelektualnej

23. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie materiałów publikowanych w ramach Festiwalu online jest zabronione bez uprzedniej zgody Organizatora.

Odwołanie Festiwalu i siła wyższa

24. W przypadku, gdyby Festiwal nie odbył się z winy Organizatora – zgłaszający otrzyma pełną kwotę wpłaty w ciągu 10 dni od daty odwołania imprezy.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za odwołanie lub skrócenie Festiwalu z powodu zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie, stan epidemiologiczny uniemożliwiający organizację wydarzeń, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

26. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastosuje procedury zarządzone stosownymi aktami prawnymi.

27. Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby organizatora.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie wydarzenia.